Strefa klienta

Przedłużenie wizy Schengen lub krajowej

PRZEDŁUŻENIE WIZY KRAJOWEJ - 

Wojewoda może przedłużyć wizę krajową jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,
zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy,
okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,
nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

PRZEDŁUŻENIE WIZY SCHENGEN

Wojewoda przedłuża wizę Schengen, jeżeli uzna, że posiadacz wizy wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium państw członkowskich przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu (obligatoryjne przedłużenie wizy Schengen).
Wojewoda może przedłużyć wizę Schengen, jeżeli posiadacz wizy przedstawił dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności wizy lub okresu pobytu (fakultatywne przedłużenie wizy Schengen).

Wojewoda przedłuża wizy Schengen z wykorzystaniem Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS).
Wizowy System Informacyjny (VIS) to system służący wymianie danych wizowych dotyczących wiz krótkoterminowych między Państwami Członkowskimi Schengen. System ten umożliwia upoważnionym władzom krajowym wprowadzanie i uaktualnianie danych wizowych oraz elektroniczną konsultację tych danych.
Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS). Procedura uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych w VIS jest dostępna w języku polskim i angielskim na stronie internetowej Komendy Głównej Policji:
http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/57656,Prawo-osob-do-informacji.html

WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wniosek o przedłużenie wizy krajowej,
aktualna kolorowa fotografia nieuszkodzona, wyraźna, o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby,
dokument podróży z ważnością przekraczającą co najmniej o 3 miesiące termin, w którym musi nastąpić wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (1 kserokopia + oryginał do wglądu),
dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o przedłużenie wizy, potwierdzające zamierzony cel i okoliczności planowanego pobytu,
dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 EUR, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku - w przypadku wizy krajowej,
podróżne ubezpieczenie medyczne, o którym mowa w art. 15 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego - w przypadku przedłużenia wizy Schengen,
aktualne poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy,
dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna

OPŁATY:

za przedłużenie wizy:

krajowej - przelewem 406 PLN
Schengen - 30 EUR* (przy fakultatywnym przedłużeniu wizy), bezpłatnie (przy obligatoryjnym przedłużeniu wizy)

* przeliczenia równowartości EUR na PLN dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy na konto:

Urząd Miasta Lublin
Wydział Finansowy
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
tytułem "przedłużenie wizy"

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wojewoda wyda decyzję w sprawie przedłużenia wizy niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego do 30 dni.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
Oddział ds. cudzoziemców
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin,
tel. 81 74-24-426,

Delegatura w Białej Podlaskiej – tel. 083 34-49-257,
Delegatura w Chełmie – tel. 082 56-27-614,
Delegatura w Zamościu – tel. 084 67-76-535.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców
ul. Czechowska 15

tel. 81 74-24-549

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

w Delegaturze w Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, przy ul. Brzeska 41
w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, pl. Niepodległości 1
w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3

godziny przyjęć interesantów w Delegaturach:
poniedziałek – 8.00 - 14.30,
wtorek – 8.00 - 14.30,
środa – 8.30 - 14.30,
czwartek – 8.00 - 14.30,
piątek – 8.00 - 14.30

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08