Strefa klienta

Statut

STATUT

STATUT

stowarzyszenia pod nazwą

„OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW” 

 (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Walnego Zebrania Członków Nr 6/2020 z dnia 23.09.2020 r.)

Rozdział  I

NAZWA, CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę “OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW”, zwane w dalszych postanowieniach statutu “Stowarzyszeniem”.

§ 2.

Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Biała Podlaska. W/w Stowarzyszenie, dla realizacji swoich celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

4. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i po za jej granicami.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§ 4.

1. Cele Stowarzyszenia obejmują:

1) Obronę interesów polskich przewoźników transportu samochodowego,

2) Udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem międzynarodowego i krajowego transportu drogowego, spedycji i turystyki oraz współpraca w tej dziedzinie z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi i zainteresowanymi organizacjami.

3) Wykonywanie funkcji zleconych przez organy administracji państwowej, oraz podmioty gospodarcze,

4) Prowadzenie działalności gospodarczej w interesie własnym i na rzecz swych członków, z/g uchwałami Walnego Zebrania Członków.

5) Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji transportowych i spedycyjnych oraz może powoływać podmioty gospodarcze.

6) działalność oświatowa, polegająca w szczególności na kształceniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego i spedycji, osób im podległych i przez nich zatrudnionych,

7) działalność kulturalna, a także w zakresie kultury fizycznej i sportu, mająca na celu integrację i konsolidację członków Stowarzyszenia oraz integrację i konsolidację środowiska podmiotów trudniących się transportem drogowym i spedycją,

8) wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska, w szczególności poprzez wspieranie projektów badawczych, badań i analiz, mających na celu ograniczenie ujemnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne,

9) wspierania inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności;

10) prowadzenie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.

11) wspieranie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

2. Stowarzyszenie realizuje swe określone w ust. 1 cele statutowe w szczególności poprzez:

1) udzielanie członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji o działalności statutowej Stowarzyszenia, informacji dotyczących drogowego transportu krajowego i międzynarodowego rzeczy i osób, spedycji oraz turystyki.

2) zapewnienie udzielania członkom Stowarzyszenia przez podmioty do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów – opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie obowiązywania, interpretacji i stosowania przepisów prawnych normujących prowadzenie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i osób, spedycji i turystyki, oraz organizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń w powyższym zakresie;

3) informowanie o zmianach w stanie prawnym mających wpływ na działalność Stowarzyszenia i odnoszących się do przedmiotu działalności Stowarzyszenia;

4) współpracę w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących międzynarodowego i krajowego transportu drogowego oraz występowanie z inicjatywą w tym zakresie;

5) zaopatrywanie polskich i zagranicznych przewoźników drogowych w znajdujące się w dyspozycji Stowarzyszenia w krajowe i zagraniczne dokumenty związane z wykonywaniem międzynarodowego i krajowego transportu drogowego, oraz udzielanie pomocy w uzyskiwaniu dokumentów niezbędnych do wykonywania tych przewozów;

6) uczestniczenie w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym nieprawidłowego użycia dokumentów przewozowych;

7) organizowanie kursów szkoleniowych z zakresu krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, i innych form działalności gospodarczej;

8) współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami transportowymi i spedycyjnymi;

9) integrację i konsolidację członków Stowarzyszenia, jak i całego środowiska przewoźników, w szczególności poprzez:

- organizowanie spotkań członków, wystaw, konferencji, kursów i szkoleń, corocznych zjazdów przewoźników, a także innych zajęć i form aktywności, w tym w szczególności imprez okolicznościowych, kulturalnych i sportowych;

- umożliwianie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia, a także służenie członkom bieżącą radą i pomocą w zakresie spraw związanych ze statutowymi celami Stowarzyszenia;

10) prowadzenie działalności gospodarczej, której przedmiotem, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – dział 18 PKD;

2) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – dział 45 PKD;

3) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – dział 46 PKD;

4) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – dział 47 PKD;

5) zakwaterowanie – dział 55 PKD;

6) działalność usługowa związana z wyżywieniem– dział 56 PKD;

7) transport lądowy oraz  transport rurociągowy – dział 49 PKD;

8) magazynowanie i działalność wspomagająca transport – 52 PKD;

9) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 74 PKD;

10) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane– 79 PKD;

11) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 68 PKD;

12) wynajem i dzierżawa – dział 77 PKD;

13) badania naukowe i prace rozwojowe – dział 72 PKD;

14) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – dział 70 PKD;

15) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – dział 71 PKD;

16) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – dział 73 PKD;

17) działalność związana z zatrudnieniem – dział 78 PKD;

18) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – dział 82 PKD;

19) edukacja – dział 85 PKD;

20) działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych – dział 59 PKD;

21) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – dział 93 PKD;

22) działalność twórcza związana z kultura  i rozrywką – dział 90 PKD;

23) pozostała działalność usługowa – dział 96 PKD;

24) ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego – dział 65 PKD;

25) finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych- dział 64 PKD;

26) działalność profesjonalna prawnicza, rachunkowo- księgowa, doradztwo podatkowe- dział 69 PKD;

27) działalność organizacji członkowskich- dział 94 PKD.

28) produkcja papieru i wyrobów z papieru - dział 17 PKD;

29) działalność wydawnicza - dział 58 PKD;

30) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - dział 62 PKD;

31) działalność usługowa w zakresie informacji - dział 63 PKD;

32) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne - dział 66 PKD;

33) opieka zdrowotna - dział 86 PKD;

34) pomoc społeczna bez zakwaterowania - dział 88 PKD;

35) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi - dział 92 PKD.

Rozdział III

ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOWSTWA.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.

§ 5.

Stowarzyszenie zrzesza członków:

– zwyczajnych,

– honorowych,

– wspierających,

– współpracujących.

§ 6.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie transportu samochodowego lub związana faktycznie lub prawnie, pośrednio lub bezpośrednio z problematyką transportową.

3. Członkiem Stowarzyszenia może być każda inna osoba nie spełniająca wymogów z punktu poprzedniego z wyłączeniem zdania pierwszego, jeśli w tym przedmiocie na jej wniosek Zarząd tak postanowi.

§ 7.

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.

2. Walne Zabranie może przyznać tytuł Honorowego Prezesa, osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia. Prezes Honorowy ma wszystkie uprawnienia jakie przysługują Członkowi Honorowemu, a ponadto ma prawo legitymowania się tytułem Prezesa Honorowego „OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZEWOŹNIKÓW”

3. Pozbawienie Członkostwa Honorowego oraz tytułu Prezesa Honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 8.

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.

2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

§ 9.

Członek zwyczajny ma prawo do:

– czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;

– czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

– wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;

– uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

– odwoływania się od decyzji Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia;

– otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.

§ 10.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

– aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;

– regularnego opłacania składek członkowskich, nie później niż do ostatniego dnia czerwca za dany rok oraz terminowego opłacania innych świadczeń ustalonych przez Zarząd na rzecz Stowarzyszenia;

– zachowania etycznej postawy względem innych członków Stowarzyszenia i Stowarzyszenia jako całości;

– popierać cele Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji;

– przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 11.

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa wyborczego – i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 12.

1. Członek wspierający niebędący osobą fizyczną jest reprezentowany przez członka organu lub pełnomocnika, którzy są jednoosobowo umocowani do reprezentacji Członka wspierającego.

2. Członek wspierający ma prawo do:

– czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;

– czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

– wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;

– uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

– odwoływania się od decyzji Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia;

– otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.

3. Członek wspierający ma obowiązek:

– aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;

– regularnego opłacania składek członkowskich, nie później niż do ostatniego dnia czerwca za dany rok oraz terminowego opłacania innych świadczeń ustalonych przez Zarząd na rzecz Stowarzyszenia;

– zachowania etycznej postawy względem innych członków Stowarzyszenia i Stowarzyszenia jako całości;

– popierać cele Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji;

– regularnie opłacać składki członkowskie

– przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członek współpracujący nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

5. Członek współpracujący ma prawo korzystania z usług i pomocy Stowarzyszenia na zasadach preferencyjnych.

6. Członek współpracujący ma obowiązek:

– regularnego opłacania składek członkowskich, nie później niż do ostatniego dnia czerwca za dany rok oraz terminowego opłacania innych świadczeń ustalonych przez Zarząd na rzecz Stowarzyszenia;

–  zachowania etycznej postawy względem innych członków Stowarzyszenia i Stowarzyszenia jako całości;

–  popierać cele Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji;

– przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Na wniosek Członka Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić Członka w prawach i obowiązkach na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

§ 14.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) zrzeczenia się członkostwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;

2) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia - ustanie członkostwa z tych przesłanek stwierdza decyzją Zarząd; 

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy postanowienia Sądu Koleżeńskiego;

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu;

5) zgonu członka.

§ 15.

Decyzją Zarządu wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić wskutek :

1) nieprzestrzegania międzynarodowych i krajowych przepisów prawnych, celnych, podatkowych i innych obowiązujących w międzynarodowym i krajowym transporcie drogowym;

2) niepłacenia składek członkowskich w obowiązującej wysokości przez jeden okres składkowy;

3) w wyniku nieetycznego postępowania i zachowania w odniesieniu do Stowarzyszenia bądź jego członków.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16.

1. Organami władzy Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków,

- Zarząd,

- Komisja Rewizyjna.

2. Stowarzyszenie powołuje także Sąd Koleżeński.

3. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński powoływane są w drodze wyborów w sposób zapewniający należytą i proporcjonalną reprezentację członków w tych organizacjach, ich kadencja trwa cztery lata.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

§ 17.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:

1) wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

2) uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w przypadku zmniejszenia się ilości członków w tych organach;

3) podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej;

4) podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych Statutem;

5) rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;

6) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;

7) uchwalenie kierunków działania i rocznych preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;

9) udzielenie absolutorium Zarządowi,

10) zatwierdzanie wysokości składek członkowskich na wniosek Zarządu;

11) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,

12) podejmowanie uchwał w sprawach przekraczających zwykły zarząd majątkiem Stowarzyszenia, przez co uważa się nabywanie i zbywanie majątku trwałego Stowarzyszenia o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł netto, a także wyrażanie zgody na nabycie bądź zbycie nieruchomości, niezależnie od jej wartości.

13) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia oraz regulaminów organów Stowarzyszenia,

14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się stowarzyszenia.

§ 18.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne - zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku.

2. O terminie Walnego Zebrania Członków, jego miejscu i porządku obrad powiadamia się członków Stowarzyszenia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania. Powiadomienie może nastąpić listownie przez wysłanie listu zwykłego na adres Członka i/lub na adres e-mail wskazany przez Członka.

3. Walne Zebranie może wybrać w skład Zarządu osobę fizyczną nie będącą członkiem Stowarzyszenia niezbędną do jego funkcjonowania o ile ta osoba będzie na Walnym Zebraniu Członków i wyrazi zgodę na  kandydowanie.

4. Przewodniczącego Walnego Zebrania wybiera Walne Zebranie.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

6. Każdy członek ma jeden głos. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

7. W Walnym Zebraniu Członek ma prawo uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Jedna osoba może być pełnomocnikiem tylko jednego Członka. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zebraniu musi być udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności.

8. Przewodniczący może zarządzić tajność głosowania na żądania 1/3 obecnych członków Stowarzyszenia, dotyczy to również wyboru władz.

§ 19.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;

b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków  Stowarzyszenia;

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami,  dla których zostało zwołane.

B. ZARZĄD

§ 20.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym swym posiedzeniu wybiera spośród swych członków: Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz określa zadania członków Zarządu.

4. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest w odrębnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne do podjęcia uchwał przy obecności co najmniej 5 członków. Uchwały zapadają zwykła większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

6. Posiedzenie Zarządu odbywa się w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

7. Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Zarządu.

8. W posiedzeniu Zarządu może, z głosem doradczym, brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

9. Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży i innych kosztów związanych z reprezentowaniem Stowarzyszenia.

10. Do obowiązku Zarządu należy w szczególności:

1) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w kraju i za granicą,

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

4) wnioskowanie  do Walnego Zebrania Członków o zatwierdzenie zmiany wysokości składek członkowskich;

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

6) ustalanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych preliminarzy budżetowych oraz wniosków dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia;

7) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności Stowarzyszenia;

8) prowadzenie polityki rozwoju i działalności Stowarzyszenia;

9) opracowywanie wniosków i postulatów w zakresie międzynarodowych i krajowych przewozów drogowych;

10) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nie uregulowanych Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

11) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

11. Zarząd swą funkcję wykonuje przy pomocy Biura Stowarzyszenia, kierowanego   przez Dyrektora Stowarzyszenia, udzielając stosownego pełnomocnictwa.

12. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

§ 21.

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności i składu pochodzącego z wyboru.

C. KOMISJA REWIZYJNA.

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym Stowarzyszenia.

2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności wydatków;

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;

3) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji;

4) delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

5) sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i poddawania ich do wiadomości członków.

3. Komisja Rewizyjna może zlecić biegłemu analizę sprawozdania finansowego Zarządu oraz rewizję gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna na pierwszym swym posiedzeniu wybiera przewodniczącego oraz określa funkcje członków Komisji.

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest prawomocne przy obecności większości członków Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI.

1. Sąd Koleżeński składa się 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Na pierwszym swym posiedzeniu wybierają oni przewodniczącego oraz określają funkcje członków.

2. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje jego przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Sądu.

3. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami, między członkami a Stowarzyszeniem oraz przypadki nieetycznego postępowania lub zachowania w odniesieniu do Stowarzyszenia bądź jego członków.

4. Rozstrzygając zgodnie z ust. 3 Sąd Koleżeński ma prawo wymierzyć karę:

a) upomnienia;

b) nagany;

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 5 lat;

d) wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu określając okres od 1 roku do 5 lat, po którym można ubiegać się o ponowne Członkostwo w Stowarzyszeniu. 

5. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata.

Rozdział V

SPOSÓB REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH.

§ 24.

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia we wszelkich sprawach, w tym do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia  w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, przy czym zawsze Prezesa Zarządu, bądź Wiceprezesa Zarządu.

2. Zarząd może upoważnić Dyrektora Stowarzyszenia do podpisywania wspólnie z upoważnionym członkiem Zarządu dokumentów finansowych i bankowych. 

Rozdział VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

§ 25.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy z ofiarności publicznej, sponsoring.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członów.

§ 26.

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.

2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

3. Określenie szczegółowych warunków nabywanie i zbywanie nieruchomości, niezależnie od jej wartości wymaga uchwały Zarządu, którą to uchwałę Zarząd podejmuje po uprzednim podjęciu przez Walne Zebranie Członków uchwały, o której mowa w § 17 pkt 12.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§ 27.

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków.

§ 28.

Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje specjalnie w tym celu zwołane Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 29.

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu w przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały.

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora.

§ 30.

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w Statucie lub uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.


Jarosław Jakoniuk (PREZES)

Sławomir Kostjan (WICEPREZES)

Tadeusz Gajownik (SEKRETARZ)

Zofia Stępnicka (SKARBNIK ZARZĄDU)

Karol Leszczyński (CZŁONEK ZARZĄDU)

Ewa Śliwa (CZŁONEK ZARZĄDU)

Krzysztof Maliszewski (CZŁONEK ZARZĄDU)

Pobierz Statut Stowarzyszenia zatwierdzony przez Sąd

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu Członków - *.pdf

Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu Członków - *.docx

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08