Strefa klienta

Statut

STATUT

Stowarzyszenia pod nazwą: "OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW"
(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Walnego Zebrania Członków Nr 2/2014 z dnia 28.03.2014 r.)

Rozdział I
NAZWA, CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA.

§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę "OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEWOŹNIKÓW", zwane w dalszych postanowieniach statutu "Stowarzyszeniem".

§2.
Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3.
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Biała Podlaska. W/w Stowarzyszenie, dla realizacji swoich celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
 4. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i po za jej granicami.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§4.
1. Cele Stowarzyszenia obejmują:
 1. Obronę interesów polskich przewoźników transportu samochodowego.
 2. Udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem międzynarodowego i krajowego transportu drogowego, spedycji i turystyki oraz współpraca w tej dziedzinie z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi i zainteresowanymi organizacjami.
 3. Wykonywanie funkcji zleconych przez organy administracji państwowej, oraz podmioty gospodarcze.
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej w interesie własnym i na rzecz swych członków, z/g uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji transportowych i spedycyjnych oraz może powoływać podmioty gospodarcze.
 6. działalność oświatowa, polegająca w szczególności na kształceniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego i spedycji, osób im podległych i przez nich zatrudnionych.
 7. działalność kulturalna, a także w zakresie kultury fizycznej i sportu, mająca na celu integrację i konsolidację członków Stowarzyszenia oraz integrację i konsolidację środowiska podmiotów trudniących się transportem drogowym i spedycją,
 8. wsparcie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska, w szczególności poprzez wspieranie projektów badawczych, badań i analiz mających na celu ograniczenie ujemnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne,
 9. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności,
 10. prowadzenie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach,
 11. wspieranie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Udzielanie członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji dotyczących transportu krajowego i międzynarodowego rzeczy i osób, spedycji oraz turystyki w oparciu o decyzje Walnego Zgromadzenia Członków lub Zarządu.

 2. Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa związanego z prowadzeniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego rzeczy i osób, spedycji oraz turystyki.

 3. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Stowarzyszenia.

 4. Współpraca w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących międzynarodowego i krajowego transportu drogowego oraz występowanie z inicjatywą w tym zakresie.

 5. Zaopatrywanie polskich i zagranicznych przewoźników drogowych w znajdujące się w dyspozycji Stowarzyszenia w krajowe i zagraniczne dokumenty związane z wykonywaniem międzynarodowego i krajowego transportu drogowego, oraz udzielanie pomocy w uzyskiwaniu dokumentów niezbędnych do wykonywania tych przewozów.

 6. Uczestniczenie w postępowaniu wyjaśniającym dotyczącym nieprawidłowego użycia dokumentów przewozowych.

 7. Organizowanie kursów szkoleniowych z zakresu krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, i innych form działalności gospodarczej.

 8. Współpraca z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami transportowymi i spedycyjnymi.

 9. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie:
  • organizuje spotkania członków,
  • umożliwia wymianę informacji i doświadczeń,
  • wspomaga członków poradami,
  • organizuje wystawy i konferencje,
  • organizuje corocznie zjazdy przewoźników drogowych.

Rozdział III
ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOWSTWA.
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.

§ 5.
Stowarzyszenie zrzesza członków:
 • zwyczajnych
 • honorowych
 • wspierających

§ 6.
 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia.

 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie transportu samochodowego lub związana faktycznie lub prawnie, pośrednio lub bezpośrednio z problematyką transportową.

 3. Członkiem Stowarzyszenia może być każda inna osoba nie spełniająca wymogów z punktu poprzedniego z wyłączeniem zdania pierwszego, jeśli w tym przedmiocie na jej wniosek Zarząd tak postanowi.

§ 7.
 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.

 2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§8.
 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.

 2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

§9.
Członek zwyczajny ma prawo do:
 • czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 • wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
 • odwoływania się od decyzji Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia;
 • otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.

§10.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
 • aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń ustalonych przez Zarząd na rzecz Stowarzyszenia;
 • zachowania etycznej postawy względem innych członków Stowarzyszenia i Stowarzyszenia jako całości;
 • popierać cele Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji;
 • regularnie opłacać składki członkowskie
 • przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§11.
Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka bez czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§12
 1. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

 2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w pracach Stowarzyszenia.

§13.
Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§14.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. zrzeczenia się członkostwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;

 2. nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy postanowienia Sądu Koleżeńskiego;

 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez walne zebranie członków na wniosek Zarząd;

 5. zgonu członka.

§15.
Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić wskutek:
 1. nieprzestrzegania międzynarodowych i krajowych przepisów prawnych, celnych, podatkowych i innych obowiązujących w międzynarodowym i krajowym transporcie drogowym;

 2. niepłacenia składek członkowskich w obowiązującej wysokości przez jeden okres składkowy.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§16.
 1. Organami władzy Stowarzyszenia są:
   • Walne Zebranie Członków,
   • Zarząd,
   • Komisja Rewizyjna.

 2. Stowarzyszenie powołuje także Sąd Koleżeński.

 3. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński powoływane są w drodze wyborów w sposób zapewniający należytą i proporcjonalną reprezentację członków w tych organizacjach, ich kadencja trwa trzy lata.
A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW.

§ 17.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
 1. wybór przewodniczącego Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 2. uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w przypadku zmniejszenia się ilości członków w tych organach;
 3. podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej;
 4. podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych Statutem;
 5. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;
 6. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;
 7. uchwalenie kierunków działania i rocznych preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieralnych organów Stowarzyszenia, w tym i finansowych Stowarzyszenia,
 9. udzielenie absolutorium Zarządowi,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich z rozgraniczeniem na osoby fizyczne i prawne,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego Stowarzyszenia w zakresie przekraczającym zwykłe zarządzanie tym majątkiem,
 13. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia oraz regulaminów organów Stowarzyszenia,
 14. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się stowarzyszenia.

§18.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. - zwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku.
 2. O terminie Walnego Zebrania Członków, jego miejscu i porządku obrad powiadamia się członków Stowarzyszenia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie może wybrać w skład Zarządu osobę fizyczną nie będącą członkiem Stowarzyszenia niezbędną do jego funkcjonowania o ile ta osoba będzie na Walnym Zebraniu Członków i wyrazi zgodę na kandydowanie.
 4. Przewodniczącego Walnego Zebrania wybiera Walne Zebranie.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie - co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 6. Każdy członek ma jeden głos. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 7. Przewodniczący może zarządzić tajność głosowania na żądania 1/3 obecnych członków Stowarzyszenia, dotyczy to również wyboru władz.

§19.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
   • z własnej inicjatywy;
   • na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
   • na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
B. ZARZĄD

§20.
 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

 3. Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym swym posiedzeniu wybiera spośród swych członków: Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz określa zadania członków Zarządu.

 4. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest w odrębnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 5. Udzielenie imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na pierwszym posiedzeniu.

 6. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne do podjęcia uchwał przy obecności co najmniej 5 członków. Uchwały zapadają zwykła większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 7. Posiedzenie Zarządu odbywa się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 8. Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Zarządu.
 9. W posiedzeniu Zarządu może, z głosem doradczym, brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 10. Prezesowi Zarządu oraz członkom Zarządu przysługuje uzasadniony zwrot kosztów związany z reprezentowaniem Stowarzyszenia.
 11. Do obowiązku Zarządu należy w szczególności:
  • organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w kraju i za granicą,
  • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
  • ustalanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych preliminarzy budżetowych oraz wniosków dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia;
  • składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności Stowarzyszenia;
  • prowadzenie polityki rozwoju i działalności Stowarzyszenia;
  • opracowywanie wniosków i postulatów w zakresie międzynarodowych i krajowych przewozów drogowych;
  • podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nie uregulowanych Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
  • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.

 12. Zarząd swą funkcję wykonuje przy pomocy Biura Stowarzyszenia, kierowanego przez Dyrektora Stowarzyszenia, udzielając stosownego pełnomocnictwa.

 13. 13.Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§21.
W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności i składu pochodzącego z wyboru.

C. KOMISJA REWIZYJNA.

§ 22.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym Stowarzyszenia.
 2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności wydatków;
  • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
  • składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Komisji;
  • delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
  • sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i poddawania ich do wiadomości członków.
 3. Komisja Rewizyjna może zlecić biegłemu analizę sprawozdania finansowego Zarządu oraz rewizję gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
§23.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna na pierwszym swym posiedzeniu wybiera przewodniczącego oraz określa funkcje członków Komisji.

 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jest prawomocne przy obecności większości członków Komisji.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI.
 1. Sąd Koleżeński składa się 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Na pierwszym swym posiedzeniu wybierają oni przewodniczącego oraz określają funkcje członków.

 2. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje jego przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Sądu.

 3. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami oraz decyduje o wykluczeniu ze Stowarzyszenia zgodnie z § 12 Statutu.

Rozdział V
SPOSÓB REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH.

§24.
 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu.

 2. Do składania oświadczeń woli Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa i upoważnionego przez Zarząd jego członka.

 3. Zarząd może upoważnić Dyrektora Stowarzyszenia do podpisywania wspólnie z upoważnionym członkiem Zarządu dokumentów finansowych i bankowych.

Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

§ 25.
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej i dotacji państwowych.
 2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy z ofiarności publicznej, sponsoring.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członów.

§26.
 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
 2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
 3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.
 4. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymaga podpisu: Prezesa Zarządu i upoważnionego członka Zarządu lub dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§26.
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków.

§27.
Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje specjalnie w tym celu zwołane Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§28.
 1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu w przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały.
 2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza on jego likwidację wyznaczając likwidatora.

§29.
Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w Statucie lub uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08