Strefa klienta

Jak zostać członkiem

Stowarzyszenie zrzesza członków:
 • zwyczajnych
 • honorowych
 • wspierających

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie transportu samochodowego lub związana faktycznie lub prawnie, pośrednio lub bezpośrednio z problematyką transportową.

Członkiem Stowarzyszenia może być każda inna osoba nie spełniająca wymogów z punktu poprzedniego z wyłączeniem zdania pierwszego, jeśli w tym przedmiocie na jej wniosek Zarząd tak postanowi.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.

Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

Członek zwyczajny ma prawo do:
 • czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia;
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 • wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
 • odwoływania się od decyzji Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zgromadzenia;
 • otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.

Członek zwyczajny ma obowiązek:
 • aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń ustalonych przez Zarząd na rzecz Stowarzyszenia;
 • zachowania etycznej postawy względem innych członków Stowarzyszenia i Stowarzyszenia jako całości;
 • popierać cele Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji;
 • regularnie opłacać składki członkowskie
 • przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka - bez czynnego i biernego prawa wyborczego - i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w pracach Stowarzyszenia.

Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Do pobrania:
Deklaracja członkowska
Zgłoszenie członka organizacji w GITD

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08