Strefa klienta

Licencje na transport

Nasze Stowarzyszenie pośredniczy w uzyskiwaniu licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy i osób. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tej sprawie.

Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1)

 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (OC).

 3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych.

 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009):

  • roczne sprawozdanie finansowe
  • gwarancja bankowa
  • ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej (można nabyć w biurze Stowarzyszenia)

  Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza), w wysokości:

  • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
  • 5000 euro na każdy następny pojazd.

  W roku 2016 wartość euro przeliczana jest według kursu odpowiadającego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego. Wartość ta wynosi 4,2459 5.

 5. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB).

 6. Oświadczenie dotyczące kierowców (OK).

 7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności (ON) przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem.

 8. Wykaz pojazdów WPC.

 9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji.
Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy:
 1. Wniosek o udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR1);

 2. Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 3. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009.

 4. Wykaz pojazdów WPC.

 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisu(ów) z tej licencji

Opłaty

Opłaty Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Opłata za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na okres:
 • do 5 lat wynosi 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
 • powyżej 5 lat do 10 lat wynosi 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji
Dla osób upoważnionych w imieniu przedsiębiorcy do załatwiania spraw (odbioru dokumentów, podpisywania druków, wyrażania woli, składania oświadczeń) – opłatę skarbową w wys. 17 zł - należy wnieść na rachunek bankowy

Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Grójecka 17a,
02-021 Warszawa
Nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08