Strefa klienta

Podziękowania Rzecznikowi MŚP

Rządowy projekt zmiany ustawy „Prawo o ruchu drogowym” zdjęty z porządku obrad sejmowych
Zdaniem Rzecznika MŚP, proponowane przez resort infrastruktury zmiany organizacji systemu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów skutkowałyby znaczącym spadkiem rentowności firm, a nawet upadłościami.

– Projektodawca powołuje się wprawdzie na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE, określające wymagania w zakresie badań technicznych pojazdów w poszczególnych państwach UE, zdecydował się jednakże na wprowadzenie w projekcie ustawy przepisów, które znacznie wykraczają poza jej treść, godząc jednocześnie w słuszny interes przedsiębiorców – wyjaśnia Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

W stanowisku, skierowanym w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Rzecznik MŚP przychyla się do opinii Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, iż aktualnie istniejący system nadzoru, po dokonaniu niezbędnych korekt i usprawnień, może funkcjonować nie tylko lepiej, ale i znacznie taniej niż ten zawarty w projekcie ustawy.

Projekt ustawy zakłada m.in. przekazanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. – Proponowana zmiana generuje ogromne koszty, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i obywateli. W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków Transportowego Dozoru Technicznego opiewa niemal na 553 mln zł – wylicza Adam Abramowicz i dodaje: Jednocześnie przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów byłby zobowiązany do odprowadzania tzw. opłaty jakościowej za każde przeprowadzone badanie techniczne pojazdu, zaś zgodnie z uzasadnieniem do projektu, celem zaś wprowadzenia tej dodatkowej opłaty jest pozyskanie środków na „skonstruowanie i niezawodne funkcjonowanie nowego systemu nadzoru”. Oznacza to, że zaproponowane przez resort infrastruktury zmiany zapłaciliby przede wszystkim właściciele stacji diagnostycznych – w większości małych rodzinnych firm, których rentowność oscyluje dziś w granicach 2 proc.

Podziękowania naszej branży. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08