Strefa klienta

Zasady wykonywania przewozów do Rosji

Instrukcja dla służb kontrolnych i przewoźników drogowych Polski i Rosji w zakresie rodzajów wykonywanych przewozów i wymaganych zezwoleń.

Strony potwierdziły, że co do generalnej zasady, miejsce załadunku i rozładunku rozstrzyga o  rodzaju wykonywanego przewozu.
Strony potwierdziły, że wyróżnia się następujące rodzaje przewozów:

 • przewóz dwustronny - to przewóz pojazdem samochodowym należącym do przewoźnika rosyjskiego z terytorium Federacji Rosyjskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej, a także przewóz pojazdem samochodowym, należącym do przewoźnika polskiego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej lub z terytorium Federacji  Rosyjskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 • przewóz tranzytowy - to przewóz, który wykonywany jest przez polskiego przewoźnika przez terytorium Federacji Rosyjskiej bez załadunku i rozładunku na terytorium Federacji Rosyjskiej albo przewóz, który wykonywany jest przez rosyjskiego przewoźnika przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez załadunku i rozładunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przewóz ładunków do/z państw trzecich –  przewóz pojazdem samochodowym, należącym do przewoźnika polskiego z terytorium państwa trzeciego na terytorium Federacji Rosyjskiej albo z terytorium Federacji Rosyjskiej na terytorium państwa trzeciego, a także przewóz pojazdem samochodowym, należącym do przewoźnika rosyjskiego  z terytorium państwa trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa trzeciego.

W przypadku przewozu dwustronnego, za wyjątkiem przypadku opisanego poniżej, dokumentem potwierdzającym taki przewóz jest wyłącznie list przewozowy CMR. Przewóz taki wykonywany jest na podstawie zezwolenia ogólnego (uprawniającego do wykonania przewozu dwustronnego lub tranzytowego).
Przy przewozie dwustronnym, gdy w rubryce „Nadawca” listu przewozowego CMR wskazano podmiot, który zarejestrowany jest na terytorium państwa trzeciego lub ładunek był wcześniej dostarczony na terytorium państwa jednej ze stron z państwa trzeciego, aby wykonać dany przewozów na podstawie zezwolenia ogólnego (uprawniającego do wykonania przewozu dwustronnego lub tranzytowego) należy  potwierdzić zawartą w CMR informację o miejscu załadunku poprzez przedstawienie przez przewoźnika służbom kontrolnym jednego dodatkowego dokumentu towarzyszącego ładunkowi, w następujących przypadkach:     
 1. w przypadku przewozu ładunków będących towarami wyprodukowanymi i załadowanymi na terytorium państwa  jednej z umawiających się stron  – dołączany jest jeden dowolny spośród następujących dokumentów, pod warunkiem,iż potwierdza on, że krajem pochodzenia  towaru jest państwo rejestracji środka transportu:
  - certyfikat pochodzenia towaru;
  - rachunek (faktura VAT);
  - certyfikat weterynaryjny (w przypadku gdy jest wymagany);
  - certyfikat fitosanitarny (w przypadku gdy jest wymagany);
  - dokument potwierdzający bezpieczeństwo produktu (towaru) w części zgodności z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz higienicznymi (w przypadku gdy jest wymagany).
  Informacja o państwie pochodzenia towaru ładunku, zawarta w fakturze, powinna być zgodna z informacją o państwie załadunku pojazdu, zamieszczona w liście przewozowym.
  W przypadku, jeżeli faktura zawiera informację o miejscu załadunku i miejscu rozładunku pojazdu, państwie rejestracji pojazdu, numerze rejestracyjnym pojazdu, taka informacja powinna być zgodna z informacją o miejscu załadunku i miejscu rozładunku pojazdu, państwie rejestracji pojazdu, numerze rejestracyjnym pojazdu zamieszczoną w liście przewozowym.
 2. w przypadku przewozu ładunków, których właściciel lub nadawca jest zarejestrowany w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej bądź Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ze składów (terminali lub centrum logistyczne) w państwie rejestracji pojazdu samochodowego, które dostarczone były wcześniej do wymienionych składów (terminali lub centrum logistyczne) innym środkiem transportu, wykonującym przewóz morski, kolejowy lub lotniczy  z terytorium państwa trzeciego, nie będącego członkiem Unii Europejskiej bądź Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – dodatkowy dokument do listu przewozowego CMR nie jest wymagany pod warunkiem, że w liście przewozowym CMR jako miejsce załadunku został wskazany port morski lub stacja kolejowa, jak również numer konosamentu, listu przewozowego bądź innego dokumentu przewozu morskiego, kolejowego lub lotniczego, na podstawie którego ładunek był dostarczony do wymienionego portu, na stację kolejową lub lotnisko.
 3. dla potwierdzenia przewozów dwustronnych, innych niż przewidziane w punktach1 i 2 (na przykład gdy ładunek został przywieziony z państwa trzeciego transportem samochodowym lub został przywieziony innym rodzajem transportu z tego samego obszaru celnego) albo w przypadku braku możliwości udokumentowania przypadków 1 i 2, przewoźnik powinien przedstawić jeden z następujących dokumentów:
  - kopia listu przewozowego CMR (kopie listów przewozowych CMR), na której (których) podstawie ładunek wcześniej był dostarczony do składu (terminala lub centrum logistycznego), w którym nastąpił załadunek, wskazany, jako miejsce załadunku w liście przewozowym CMR, na którego podstawie wykonywany jest przewóz drogowy miedzy terytoriami państw stron. Wymieniona kopia (kopie) potwierdzana jest oryginalną pieczątką posiadacza składu lub innego obiektu, na którym ładunek był wyładowany z jednego środka transportu i następnie załadowany na inny środek transportu.
Jeżeli poprzedzający przewóz wykonywany był z jednego obszaru celnego na inny obszar celny, to w międzynarodowym liście przewozowym, sporządzonym dla jego wypełnienia, powinna myć zamieszczona adnotacja organu celnego innego państwa przy przekroczeniu granicy celnej.  
Przy czym terytorium Unii Europejskiej traktuje się jako jeden obszar celny. W takim przypadku pieczątka urzędu celnego nie będzie wymagana, gdyż w przypadku przewozów między państwami – członkami UE granica celna nie jest przekraczana.  
- zlecenie nadawcy (odbiorcy) ładunku dla przewoźnika na przewóz ładunku, w którym informacje są zgodne z odpowiednimi informacjami w liście przewozowym CMR.
Zlecenie nadawcy (odbiorcy) dla przewoźnika na przewóz ładunku powinno być sporządzone w formie pisemnej,  potwierdzone pieczęcią i podpisem z nazwiskiem podpisującego, jak również zawierać następującą informację wymienioną w liście przewozowym CMR:
•    trasa przewozu ładunku;
•    nazwa i waga ładunku;
•    informacja o nadawcy (nazwa, adres, nr telefonu, osoby kontaktowe)
•    dokładny adres miejsca załadunku środka transportu.


W przypadku braku potwierdzenia informacji o miejscu załadunku na podstawie powyższych przedłożonych dokumentów, przewóz na podstawie zezwolenia ogólnego (uprawniającego do wykonania przewozu dwustronnego lub tranzytowego) nie jest możliwy. W takim przypadku będzie wymagane zezwolenie specjalne na przewóz do/z krajów trzecich.


W przypadku przewozów tranzytowych dokumentem potwierdzającym taki przewóz jest wyłącznie list przewozowy CMR. Przewozy tranzytowe wykonywane jest na podstawie zezwolenia ogólnego (uprawniającego do wykonania przewozów dwustronnych lub tranzytowych).
W przypadku przewozów do/z krajów trzecich dokumentem potwierdzającym taki przewóz jest wyłącznie list przewozowy CMR. Przewozy do/z krajów trzecich wykonywane są na podstawie zezwolenia specjalnego, uprawniającego do wykonania przewozów do/z krajów trzecich.  

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników

Adres: ul. Janowska 66
21-500 Biała Podlaska
E-mail: stow@stow.pl

Fax: 83 344 47 08